Η Αναδ ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης για τις ψηφιακές δεξιότητες


Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων». Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:
➢ Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ.
➢ Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων.
Στα προγράμματα κατάρτισης δικαιούνται να συμμετάσχουν άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης.
Για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα καταβάλλονται τα ακόλουθα:
(α) Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης.
(β) Επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων το οποίο ανέρχεται σε €8 ανά ημέρα ή €12 ανά ημέρα για μετακίνηση πάνω από 25 χιλιόμετρα.
(γ) Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
Η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ. Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».
Περισσότερες πληροφορίες στο https://bit.ly/3Nw9y4k

 


Περισσότερα δείτε στην σελίδα του youThink στο Facebook