Τράπεζα Κύπρου: στο «Κοινό Κυπρίων» δεσμευόμαστε


Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2019 παρουσιάζει τις κοινωνικές,

οικονομικές και περιβαλλοντικές της επιδόσεις

Η Τράπεζα Κύπρου, με δέσμευση την υπεύθυνη συμπεριφορά στη βάση της διαχρονικής της φιλοσοφίας: «Κοινό Κυπρίων», παρουσιάζει την τρίτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 με ιδιαίτερη αναφορά στο όραμα, την προσέγγιση, τις στρατηγικές και τις δράσεις της για τη Βιωσιμότητα.

Η Έκθεση, που ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων της νομοθεσίας και παρά την εκδήλωση της πανδημίας, αναλύει λεπτομερώς τις δράσεις και ενέργειες που αναλαμβάνονται αναφορικά με τη λειτουργία της Τράπεζας, ως υπεύθυνος οργανισμός, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών με γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα και την ακεραιότητα.

Παρουσιάζει τις επιδόσεις της Τράπεζας σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, με συνοπτικό και συνεπή τρόπο. Επικεντρώνεται στα στοιχεία που είναι σημαντικά για τα ενδιαφερόμενα μέρη της δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ικανότητα της Τράπεζας να δημιουργεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία.

Επίσης, προβάλλει τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες που έχει θέσει και τον θετικό αντίκτυπο που δημιουργεί με την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Ατζέντας 2030 για τη Βιωσιμότητα.

Το πλαίσιο Βιωσιμότητας εστιάζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Διακυβέρνηση-Ακεραιότητα- Διαχείριση Κινδύνων, ο Άνθρωπος, η Κοινωνία, το Περιβάλλον και οι Υπεύθυνες Υπηρεσίες.

Η Έκθεση εκπονήθηκε για ενίσχυση της δέσμευσης της Τράπεζας έναντι των ενδιαφερομένων μερών της, σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρέχει μια πλήρη ενημέρωση, ανάμεσα σε άλλα, για τη στρατηγική της Τράπεζας, την προσέγγιση που ακολουθήθηκε, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Επίσης, αποτελεί μοχλό διαφάνειας αναφορικά με τα μη οικονομικά αποτελέσματά της.

Η Έκθεση ετοιμάστηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (Global Reporting Initiative – GRI) με επίπεδο Core.

Ο σύνδεσμος για την έκθεση:

https://www.bankofcyprus.com/globalassets/csr/reports/boc_corporateresponsibilityreport2019_gr.pdf