Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συντονίζει το νέο χρηματοδοτούμενο έργο YUFERING


Μέσω της Έρευνας και της Καινοτομίας η Συμμαχία YUFE  στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός πραγματικά Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Στο YUFERING, η Συμμαχία Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης (YUFE), στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου,  όχι μόνο συμβάλλει στην απαραίτητη οικοδόμηση και διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου Έρευνας και Ανάπτυξης αλλά συν δημιουργεί, με όλους τους ενδιαφερόμενους, ένα πρωτοπόρο σχέδιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας του μέλλοντος. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  συντονίζει το νέο χρηματοδοτούμενο έργο YUFERING, ύψους 2 εκατ. ευρώ

Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι η Συμμαχία Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης (YUFE), στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα λάβει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας (R&I) των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων της Συμμαχίας. Το έργο YUFERING (YUFE Transforming Research and Innovation through KNowledGe Transfer) θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο  της ειδικής πρόσκλησης του προγράμματος της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» « Η Επιστήμη στην Κοινωνία και Μαζί με την Κοινωνία» (“Horizon 2020″, «Science with and for Society (SwafS)- Support for the Research and Innovation Dimension                              of European Universities»-) που αφορά συμμαχίες  Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συντονίσει το χρηματοδούμενο έργο YUFERING σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, συντονιστή της Συμμαχίας YUFE.

Η Συμμαχία  YUFE  πιστεύει ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την υποστήριξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών μεταβάσεων που μπορούν να αποτελέσουν  απαντήσεις σε τοπικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις και τάσεις όπως π.χ. ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας ή την αποκατάσταση μετά την πανδημία του COVID-19. Το έργο YUFERING συμβάλλει στην εκπλήρωση αυτής της αποστολής των πανεπιστημίων, στοχεύοντας σε ένα κοινωνικά υπεύθυνο και άρτια συνδεδεμένο χώρο της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε & Κ).

Το 2018, τα συνεργαζόμενα μέλη-ευρωπαϊκά πανεπιστήμια της Συμμαχίας YUFE ένωσαν  δυνάμεις  για να δημιουργήσουν το κορυφαίο μοντέλο ενός ευρωπαϊκού φοιτητό-κεντρικού μη ελιτίστικου, ανοιχτού και χωρίς αποκλεισμούς  πανεπιστημίου, το οποίο βασίζεται  στη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται επί του παρόντος στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επεκτείνονται και συμπληρώνονται στο πρόγραμμα YUFERING, με τις πτυχές της έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας  περαιτέρω το μακροπρόθεσμο όραμα και τις αξίες της Συμμαχίας YUFE. Βασισμένο στην ήδη καθιερωμένη συνεργασία μεταξύ των εταίρων του YUFE, το YUFERING συμβάλλει μεταξύ άλλων :

  • στη διαμόρφωση του νέου τοπίου Ε & Κ στην Ευρώπη μέσω της προώθησης και εφαρμογής της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science), μέσου που επιτρέπει την βέλτιστη κινητικότητα, πρόσβαση και μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και ερευνητών ·
  • στην ανάπτυξη μιας κοινής ατζέντας Ε & Κ των θεσμικών οργάνων YUFE, καθώς και στην εμπέδωση μιας ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας και καλώς νοούμενου  ανταγωνισμού·
  • στη δημιουργία ενός νέου συστήματος αναγνώρισης και ανταμοιβής στην Ε & Κ και στην διαμόρφωση μιας ανοιχτής αγοράς εργασίας για τους ερευνητές·
  • στην ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου οι οποίες ωφελούν τα οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη  και πέραν αυτής·
  • Στην προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης μέσω της δημιουργίας σχετικής στρατηγικής για τα Πανεπιστήμια YUFE

Στο νέο χρηματοδοτούμενο έργο YUFERING, η Συμμαχία YUFE όχι μόνο συμβάλλει στην απαραίτητη οικοδόμηση και διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου  Έρευνας αλλά συνδημιουργεί με όλους τους ενδιαφερόμενους  ένα πρωτοπόρο σχέδιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας του μέλλοντος.

Συγκεκριμένα, το έργο  θα καθορίσει δράσεις  που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός  μοντέλου Ε & Κ, όπου η αριστεία και η ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση συνυπάρχουν και  μεταμορφώνουν και ενισχύουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και το οικοσύστημα Ε & Κ στο οποίο ανήκουν. Αυτό θα επιτευχθεί   μέσω της μεταφοράς γνώσης, της συμμετοχής  της κοινότητας και της διάδρασης μεταξύ όλων των συντελεστών, ενδιαφερόμενων μερών, ομάδων και χωρών.

Το YUFERING επιτρέπει επίσης στη Συμμαχία ΥUFE να διερευνήσει ενδεχόμενες συνέργειες με τις υπόλοιπες συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων,  για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην Ε & Κ, καθώς και για τη διαμόρφωση λύσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική αναθεώρηση  της αποστολής των πανεπιστημίων. Η πρόοδος που επιτεύχθηκε και τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν θα ωφελήσουν όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα έχουν απτό αντίκτυπο στην κοινωνία και τις οικονομίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.