Το δικοινοτικό ερευνητικό έργο «Οικοδόμηση ειρήνης χωρίς αποκλεισμούς: Οι τεχνικές επιτροπές της Κύπρου» έχει ξεκινήσει


Στις 18 Μαρτίου του 2023, το Διεπιστημονικό Κέντρο για το Δίκαιο, τις Εναλλακτικές και Καινοτόμες Μεθόδους και η Πλατφόρμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Οικοδόμηση ειρήνης χωρίς αποκλεισμούς: Οι τεχνικές επιτροπές της Κύπρου», το οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο του Προγράμματος Βοήθειας της ΕΕ για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα. Το τριετές έργο εστιάζει στις δώδεκα δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές που ασχολούνται με διαφορετικές θεματικές, και οι οποίες συστάθηκαν από τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας «για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, μέσω της ενθάρρυνσης και της διευκόλυνσης της μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης και κατανόησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων».

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η απόκτηση γνώσης και η εξαγωγή διδαγμάτων σε σχέση με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των 12 διαφορετικών δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών, οι οποίες λειτουργούν στην Κύπρο εδώ και μία πλέον δεκαετία. Υπό το φως των παραπάνω, το έργο αποσκοπεί (α) στην ανάπτυξη βαθύτερης κατανόησης των εργασιών των επιτροπών και του τρόπου λειτουργίας τους, (β) στη διερεύνηση του κατά πόσο ή πώς η δουλειά τους ενσωματώνει προσεγγίσεις θεμελιωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προσβασιμότητα, την οικολογία και την ενδυνάμωση των νέων, (γ) στην αξιολόγηση του κατά πόσο ανταποκρίνονται επιτυχώς στα καθημερινά προβλήματα που επηρεάζουν τους Κυπρίους και (δ) στην εξέταση του κατά πόσο είναι επιτυχείς ως όργανα οικοδόμησης της ειρήνης.

Από άποψη μεθοδολογίας, οι προαναφερθέντες σκοποί θα επιτευχθούν μέσω θεωρητικής έρευνας, μιας σειράς συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης, καθώς και με τη χρήση ερωτηματολογίων. Το έργο θα περιλαμβάνει την εκπαίδευση οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με τις τεχνικές επιτροπές, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών και της κοινωνίας των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιάζονται μέσω της διοργάνωσης δραστηριοτήτων με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και της δημοσίευσης εξαμηνιαίων δελτίων τύπου.

Αυτή η δημοσίευση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα περιεχόμενά της, τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρουν αποκλειστική ευθύνη το ICLAIM και η Πλατφόρμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.