Εξερευνώντας δράσεις και πολιτικές για τη νεολαία μέσα από τους διαδραστικούς συγκριτικούς χάρτες της ΕΕ


Το Youth Wiki, η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια της ΕΕ η οποία παρέχει πληροφόρηση για τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζουν για τη νεολαία οι ευρωπαϊκές χώρες,  περιέχει συγκριτικούς διαδραστικούς χάρτες οι οποίοι, αναμφίβολα, αποτελούν ένα πολύτιμο και εύκολο στη χρήση εργαλείο για σκοπούς μελέτης και ανάλυσης, αλλά και άσκησης πολιτικής.

Στην παρούσα φάση οι συγκριτικοί χάρτες καλύπτουν τις ακόλουθες έξι θεματικές:

 

  • Εθελοντική δράση
  • Συμμετοχή
  • Κοινωνική ενσωμάτωση
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα
  • Εργασία με/για τη νεολαία (Youth Work)

Επιλέγοντας μια συγκεκριμένη χώρα από τον χάρτη, ο χρήστης μεταφέρεται στην αναλυτική περιγραφή των πολιτικών και των δράσεων που υλοποιεί η συγκεκριμένη χώρα στην εν λόγω θεματική.

Οι χάρτες μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς που ασχολούνται με θέματα νεολαίας ή λαμβάνουν αποφάσεις για τη νεολαία. Οι ερευνητές και όσοι εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, μπορούν να αναλύσουν τις διαφορετικές τάσεις και προσεγγίσεις που επικρατούν στις πολιτικές για τη νεολαία στην Ευρώπη, ενώ οι φορείς λήψης αποφάσεων μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που να εξυπηρετούν τις ανάγκες των νέων στις δικές τους χώρες, στη βάση καλών πρακτικών του εξωτερικού.

Υπεύθυνοι για την καταχώρηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Youth Wiki είναι οι επίσημες Αρχές κάθε χώρας, οι οποίες διορίζονται από το αρμόδιο για θέματα νεολαίας Υπουργείο. Στην Κύπρο, ο ρόλος του Εθνικού Ανταποκριτή έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, ως ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για θέματα πολιτικής για τη νεολαία.

Ως εκ τούτου, οι διαδραστικοί συγκριτικοί χάρτες του Youth Wiki αποτελούν μια έγκυρη, επίσημη πηγή πληροφόρησης για όποιον/όποια επιθυμεί να έχει μια συνολική εικόνα των διαφόρων προσεγγίσεων και μέτρων που εφαρμόζονται στην Ευρώπη για τη νεολαία, αλλά και να προβεί σε μια μελέτη για σκοπούς σύγκρισης ή άντλησης καλών πρακτικών.

Οι χάρτες συνεχίζουν να εμπλουτίζονται και να ανανεώνονται με πληροφορίες, παρέχοντας την ευκαιρία για διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών και δίνοντας ώθηση για την προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων σε όλη την Ευρώπη.

* Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα Youth Wiki είναι έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ΟΝΕΚ έχει οριστεί ως εθνικός ανταποκριτής για την Κύπρο.

11 Μαρτίου 2024