«Επιχειρηματικό Restart» από την Τράπεζα Κύπρου


Δάνειο με επιδότηση επιτοκίου μέχρι €800.000 για επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο στήριξης της κυπριακής οικονομίας, των αυτοτελώς εργαζομένων, των MME και των μεγάλων επιχειρήσεων, συμμετέχει στο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27/5/2020, και δέχεται αιτήσεις με άμεση ισχύ από δικαιούχους.

Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών (λεπτομέρειες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον σύνδεσμο http://mof.gov.cy/gr/), το Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα 4 χρόνια.

Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης καθώς και νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαθρώσεων. Επιπλέον, τα νέα δάνεια δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Το ύψος του δανείου, του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο του διπλάσιου του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 ( ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος) ή του 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019, με ανώτατο όριο δανείου τις €800.000[1]. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μίας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα ανώτατα όρια αφορούν μία «ενιαία επιχείρηση».

Δικαιούχοι είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (Πολύ μικρές,Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορια[2]) στις 31/12/2019.

Η επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα δύο έτη είναι μέχρι 3,50% και 2,00% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για Πολύ μικρές,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους ή 1,5% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, είναι υποχρεωμένες να μην προχωρούν σε απολύσεις πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποίησης) και για περίοδο 6 μηνών από τις 25/6/2020 (ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Οι πελάτες της Τράπεζας που έχουν ήδη λάβει ή αιτηθεί επιχειρηματικό δάνειο και είναι δυνητικά δικαιούχοι κρατικής επιδότησης, βάσει των προϋποθέσεων του Σχεδίου, καλούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής καθώς και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δηλώσεις όπως έχουν καθοριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προσκόμιση  υπογεγραμμένης δήλωσης από εξωτερικό ελεγκτή ότι η επιχείρηση/αυτοτελώς εργαζόμενος δεν ήταν ήδη προβληματικοί στις 31/12/2019, και βεβαίωσης από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις. Τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανεκκίνηση της οικονομίας, προσφέρει ειδικό επιχειρηματικό δάνειο με την ονομασία «Επιχειρηματικό Restart», εναρμονισμένο με τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, στο τηλεφωνικό κέντρο 800 00 800 και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (LINK).

Περισσότερες πληροφορίες:  https://www.bankofcyprus.com.cy/mme_gr/epikheirematiko-daneio-restart/

[1] Το ύψος των δανείων προς αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το συνολικό δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλιέργειας ή τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

[2] «Προβληματική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014