Τράπεζα Κύπρου – Συμφωνία για Απόκτηση Χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων


Συμφωνία για Απόκτηση Χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων

Η Bank of Cyprus Public Company Limited (η ‘Τράπεζα’) έχει συνάψει συμφωνία με την  Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (‘ΚΕΔΙΠΕΣ’) για απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων δανείων ύψους περίπου €58 εκατ. με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2022 (η ‘Συναλλαγή’). Η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα και την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος.

Η Συναλλαγή υπόκειται στη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το α΄ τρίμηνο 2024.

Η Συναλλαγή στηρίζει τη στρατηγική της Τράπεζας για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων.