Τράπεζα Κύπρου: Νέα αύξηση καταθετικών επιτοκίων έως και 3%


Η Τράπεζα Κύπρου, δίνει αξία στις καταθέσεις των πελατών της και προσφέρει δύο καταθετικά προϊόντα «Step-Up» διάρκειας 18 μηνών με αυξημένο κλιμακωτό επιτόκιο μέχρι και 3%.

Συγκεκριμένα, τα δύο προϊόντα απευθύνονται σε πελάτες με καταθέσεις από €20.000 μέχρι €500.000, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να επωφελούνται από ακόμη πιο προνομιακά επιτόκια σε σχέση με τα υπόλοιπα καταθετικά προϊόντα που προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου.

Η πρώτη πρόταση της Τράπεζας Κύπρου «Step-Up» διάρκειας 18 μηνών, αφορά καταθέσεις από €20.000 μέχρι €100.000 με  επιτόκιο έως και 2,60% ενώ η δεύτερη πρόταση αφορά καταθέσεις από €100.000 μέχρι €500.000 με επιτόκιο που φτάνει έως 3%.

Το επιτόκιο της εμπρόθεσμης κατάθεσης «Step-Up» 18 μηνών, αυξάνεται κλιμακωτά ανά εξάμηνο και οι τόκοι αποδίδονται κάθε έξι μήνες, αυτόματα, σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.

Το μέσο ετήσιο επιτόκιο της εμπρόθεσμης κατάθεσης ανέρχεται σε 1,40%, για καταθέσεις, «Step-Up» 18 μηνών κάτω των €100.000 και σε 1,75% για καταθέσεις άνω των €100.000. Τα Προϊόντα προσφέρονται σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.

Το Επιτόκιο αυξάνεται ανά εξάμηνο ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης ως εξής:

 

   Επιτόκιο ανά περίοδο
Περίοδος Κάτω των €100.000 με ελάχιστο ποσό €20.000 (1) €100.000 έως €500.000 (2)
     0   εώς 6 μήνες 0,50% 0,75%
  >6   εώς 12 μήνες 1,10% 1,50%
>12  εώς 18 μήνες 2,60% 3,00%

(1) Μέσo Ετήσιo Επιτόκιο : 1,40%

 (2) Μέσo Ετήσιo Επιτόκιο : 1,75%

Υπάρχουν χρεώσεις σε περίπτωση ανάληψης μέρους ή όλου του ποσού της κατάθεσης, πριν τη λήξη της.

Οι καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου προστατεύονται από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ). Όριο Προστασίας καταθέσεων συνολικού ποσού εκ EUR 100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Καταστημάτων ή  στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου.