Τρ. Κύπρου: Λάβε το μέρισμα σου ηλεκτρονικά, μέσω απλής διαδικασίας


Η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της. Σ’ αυτό το πλαίσιο και υπό τη λήψη έγκρισης για καταβολή μερίσματος σε μετρητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρέχει τη δυνατότητα στους μετόχους της να λάβουν την επικείμενη και τυχόν μελλοντικές πληρωμές μερίσματος που τους αναλογούν, ηλεκτρονικά.

Διαθέσιμοι τρόποι ηλεκτρονικής πληρωμής μερίσματος

Η επιλογή της ηλεκτρονικής πληρωμής μερίσματος μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Μέτοχοι ΧΑΚ, που είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και συνδρομητές στην 1bank, μπορούν, μέσω 1bank, Internet Banking (https://online.bankofcyprus.com/Login_UI/Login επιλέγοντας Προφίλ/Πληρωμή Μερισμάτων) ή BοC Mobile app (επιλέγοντας Προσωπικές Πληροφορίες /Πληρωμή Μερισμάτων), να υποβάλουν τις οδηγίες τους ώστε να λαμβάνουν τις πληρωμές των μερισμάτων τους ηλεκτρονικά σε λογαριασμό στο όνομά τους στην Τράπεζα Κύπρου.

 Μέτοχοι ΧΑΚ που είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, αλλά δεν είναι συνδρομητές στην 1bank, μπορούν να γίνουν δωρεάν συνδρομητές και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης μέσω του Internet Banking ή του BoC Mobile app και ακολούθως να υποβάλουν τις οδηγίες τους.

Μέτοχοι ΧΑΚ που επί του παρόντος δεν είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου μπορούν να γίνουν πελάτες ανοίγοντας λογαριασμό με την Τράπεζα Κύπρου μέσω της εφαρμογής , BoC Mobile app, και ακολούθως να υποβάλουν τις οδηγίες τους.

Μέτοχοι ΧΑΚ που επιθυμούν να λάβουν τα μερίσματά τους με ηλεκτρονική μεταφορά σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να υποβάλουν τις οδηγίες τους γραπτώς αποστέλλοντας τα ανάλογα έντυπα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά. Το έντυπο είναι αναρτημένο εδώ.

Μέτοχοι ΧΑΚ σε κοινή μερίδα ή νομικές οντότητες

Όσοι έχουν μετοχές σε κοινή μερίδα ή είναι νομικές οντότητες, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται εδώ.

Προθεσμία και πληρωμή μερίσματος

Οι Μέτοχοι ΧΑΚ, που επιθυμούν να λάβουν το μέρισμά τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες έως και 10 εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του στις 14 Ιουνίου 2024. Εάν το πράξουν εκπρόθεσμα, οι οδηγίες τους θα ληφθούν υπόψη για την επόμενη καταβολή μερίσματος.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα κατόπιν τροποποίησης του Καταστατικού της δεν έχει πλέον υποχρέωση να αποστείλει με επιταγή το ποσό μερίσματος ίσο ή μικρότερο των €2,00. Συνεπώς οι Μέτοχοι ΧΑΚ, που υποβάλλουν οδηγίες για ηλεκτρονική μεταφορά, διασφαλίζουν την πληρωμή μερισμάτων, ανεξαρτήτως ποσού.

Όσον αφορά Μετόχους ΧΑΚ, που έχουν τις μετοχές τους υπό τον έλεγχο Χειριστή (Χρηματιστηριακού Γραφείου ή Θεματοφύλακα), το μέρισμα τους σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του ΧΑΚ θα πληρωθεί στον Χειριστή.