Το EUROLogin

Το EUROLogin είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος CEF Telecom eIdentification.

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών (ΥΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την εταιρεία Goldman Solutions and Services Ltd, παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την εθνική τους ηλεκτρονική ταυτότητα (eID) για πρόσβαση σε οποιανδήποτε εφαρμογή που είναι συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη ταυτοποίηση. Για σκοπούς αξιοποίησης της πιο πάνω υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει αναπτυχθεί εφαρμογή η οποία επιτρέπει σε Ευρωπαίους πολίτες να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική τους ταυτότητα για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ – Κατάρτιση Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτή η εφαρμογή αποτελεί το έναυσμα για την υλοποίηση πολλών άλλων εφαρμογών οι οποίες θα χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει και να προωθήσει τη διασυνοριακή κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με την επέκταση της χρήσης του ευρωπαϊκού δικτύου eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services). Ο κόμβος eIDAS έχει αναπτυχθεί από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο έργο EUROLogin συμμετέχουν επίσης εταίροι από την Ιταλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο του EUROLogin, κάθε εταίρος θα καταστήσει υπηρεσίες διαθέσιμες για διασυνοριακό έλεγχο ταυτότητας σε ολόκληρη την Ε.Ε., αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από το δίκτυο eIDAS.

Οι πολίτες της Ε.Ε. θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των εταίρων χρησιμοποιώντας το εθνικό τους eID ως μέσο ελέγχου ταυτότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2020.