Θερινό Εργαστήρι PEGASUS για τα Μικροδίκτυα


Μια πολύ επιτυχημένη έκβαση είχε το διήμερο θερινό εργαστήρι που έλαβε χώρα στις 30 και 31 Μαϊου 2019 στο Cagliari της Ιταλίας, με πρωτοβουλία του έργου PEGASUS και με υποστήριξη του οργανισμού Interreg Mediterranean.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης αυτής εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν ποιά είναι η προοπτική των μικροδικτύων σχετικά με την έναρξη  εκμετάλλευσης τοπικών/περιφερειακών ενεργειακών πόρων για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μικροδίκτυα μπορούν να αποτελέσουν ενεργά συστατικά των ενσωματωμένων δικτύων, να βελτιστοποιήσουν τη χρήση τοπικών ενεργειακών πόρων και να επιτρέψουν το μηδενισμό της παραγωγής του άνθρακα από δήμους και κοινότητες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι του έργου PEGASUS έφεραν στο προσκήνιο τη γνώση μέσα από πειραματισμό μιας προσομοίωσης της λειτουργίας των μικροδικτύων σε επτά πιλοτικές περιοχές: Γαλλία, Κύπρος, Σλοβενία, Ιταλία, Κροατία, Μάλτα και Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες σε θέματα ενέργειας από την Ευρώπη, επικεντρώθηκαν στην έννοια της κατανόησης και αναγνώρισης των τεχνολογιών που το καθιστούν αυτό εφικτό. Παρουσιάστηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας, τα συστήματα καινοτομίας και ο τρόπος με τον οποίο ενισχύουν  την έννοια του μικροδικτύου ενώ εξετάστηκαν διεξοδικά οι δίοδοι, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μικροδίκτυα και οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση. Έγινε ανάλυση των μικροδικτύων ως ενεργών συστατικών και συγκεκριμένα της αρχιτεκτονικής τους δομής, της ανάλυσης των σχημάτων ενεργής ζήτησης και των αναδυόμενών τεχνολογιών που υποστηρίζουν το μικροδίκτυο όπως η αποθήκευση και η ψηφιοποίηση.

Η πρώτη μέρα κατέληξε με μια διαφωτιστική συζήτηση επί όλων των πτυχών που αφορόυν τα κύρια εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν πριν η εφαρμογή και χρήση των μικροδικτύων γίνει ευρύτερη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα των παικτών της αγοράς που μπορούν να επωφεληθούν από τα μικροδίκτυα. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες επανέλαβαν τον καταλυτικό ρόλο που θα έχουν τα μικροδίκτυα στη διαχείριση της υψηλής διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υποστηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση.

Συζήτηση. Από αριστερά προς τα δεξιά ( κ. Mikolaj Jasiak -EU, καθηγητής κ. Γρηγόρης Παπαγιάννης- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Δρ Emilio Ghiani- Uni Ca, Δρ. Χριστίνα Παπαδημητρίου-ΦΩΣ-Συντονιστής)

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της εκδήλωσης, η κοινοπραξία του έργου PEGASUS παρουσίασε τα πιλοτικά συστήματα που αναπτύχθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή μέσω του έργου και με βάση τα πορίσματα της έρευνας, προέκυψε ότι μπορούν να έχουν αξιοσημείωτα οφέλη μέσω επαναληπτικών λύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εταίροι του έργου PEGASUS επέλεξαν να κλείσουν την εκδήλωση με παρουσίαση  των βασικών της σημείων και των τρόπων που απαιτούνται, ώστε να γίνει ένα βήμα μπροστά προς την προώθηση των μικροδικτύων για την υποστήριξη σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων που μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι εταίροι του έργου PEGASUS με τους κύριους ομιλητές της εκδήλωσης.