ΤΕΠΑΚ: Έναρξη έργου RESPECT για τη «Φροντίδα της Μητρότητας με Σεβασμό» με συντονιστή το Τμήμα Νοσηλευτικής


Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με το διαχρονικό εταίρο Birth Forward, ανακοινώνουν την έναρξη του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου RESPECT με θέμα τη «Φροντίδα Μητρότητας με Σεβασμό (Respectful Maternity Care): Ενίσχυση συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και ενημερωμένων επιλογών φροντίδας».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διασφάλισης του δικαιώματος των γυναικών για μια θετική εμπειρία τοκετού και αποτελεί συνέχεια σειράς δράσεων για την προώθηση προτύπων ποιότητας στη βάση αρχών και κριτηρίων για τη «Φροντίδα Μητρότητα με Σεβασμό» (Respectful Maternity Care), που θέτουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Χάρτα Δικαιωμάτων White Ribbon Alliance, και όλοι οι σχετικοί διεθνείς και Ευρωπαϊκοί επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς.

Πέραν από ένα καλά οργανωμένο και υψηλό επίπεδο φροντίδας, με άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας και επιστημονικά τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές, μια σειρά από προϋποθέσεις, συνθήκες και κριτήρια πρέπει να τηρούνται για μια θετική εμπειρία τοκετού. Απαραίτητα συστατικά η ατομοκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο τις επιθυμίες, προτιμήσεις, προσδοκίες και επιλογές της επιτόκου και, παράλληλα, η αποτελεσματική υποστήριξη από τους επαγγελματίες υγείας για τη διαμόρφωση ενημερωμένων και συνειδητών επιλογών φροντίδας – θέματα στα οποία εστιάζει το πρόγραμμα RESPECT. Αυτό απαιτεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των παρόχων και των αποδεκτών της φροντίδας, αλλά και συγκεκριμένες δεξιότητες, αφού επιτυγχάνεται μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της εγκαθίδρυσης σχέσης εμπιστοσύνης και συμμαχίας ώστε οι μεν (πάροχοι) να υποστηρίζουν και να προάγουν την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Shared-Decision Making) και οι δε (αποδέκτες της φροντίδας) να αποζητούν τη συμμετοχή ώστε να διαμορφώνουν ενημερωμένες και συνειδητές αποφάσεις για τη φροντίδα (informed choices).

Στη βάση αρχών Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης, το έργο αποβλέπει στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με αυτά τα ζητήματα στη χώρα μας, όσο παράλληλα στη διαμόρφωση εισηγήσεων και ανάληψη δράσης για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και κριτήριων ποιότητας. Το διετές έργο RESPECT θέτει μια σειρά από επιμέρους στόχους, αρχίζοντας από τη διερεύνηση και καταγραφή των εμπειρίων των ίδιων των γυναικών και του βαθμού ικανοποίησης τους από την ποιότητα της παρέχομενης φροντίδας. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη μελέτη απευθυνόμενη προς τους παρόχους φροντίδας υγείας.

Με σύνθημα «Ο Σεβασμός δεν είναι συναίσθημα. Είναι ορθή κλινική πρακτική», απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικτυακή μελέτη RESPECT η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρόκληση απευθύνεται προς τις γυναίκες που γέννησαν στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια, τις οποίες καλούμε να καταθέσουν τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους, απαντώντας ανώνυμα στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο RESPECT. Για σκοπούς συγκρίσεων, το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε αντίστοιχες μελέτες σε διεθνές επίπεδο και είναι διαθέσιμο στους πιο κάτω συνδέσμους:

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος RESPECT, θα ακολουθήσει σειρά ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων και δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων:

  • Έρευνα καταγραφής απόψεων και εισηγήσεων των παρόχων φροντίδας υγείας (γυναικολόγων-μαιευτήρων, μαιών/μαιευτών, παιδιάτρων, νεογνολόγων, νοσηλευτών/ τριών) για την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, η οποία θα ενταχθεί στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής μελέτης IMAgiNE (Improving MAternal and Newborn CarE) EURO και η οποία συντονίζεται από το Συνεργαζόμενο Κέντρο του Π.Ο.Υ για τη Μητρική και Νεογνική Υγεία. Στη μελέτη, η οποία ξεκίνησε στην περίοδο της πανδημίας και συνεχίζει μέχρι σήμερα, συμμετείχαν άνω των 8000 επαγγελματιών υγείας από 22 χώρες, μη συμπεριλαμβανομένης όμως της Κύπρου.
  • Καλλιέργεια ανοικτού διαλόγου με την επαγγελματική κοινότητα και συνδιαμόρφωση στρατηγικής προώθησης προτύπων, κριτηρίων και βέλτιστων πρακτικών Φροντίδας της Μητρότητας μέσω συμμετοχικής διαδικασίας με όλους τους σχετικούς επιστημονικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς,
  • Διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχετικών εργαλείων για την ενίσχυση των απαραίτητων κλινικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παρόχων και σπουδαστών της μαιευτικής φροντίδας αλλά και των ίδιων των γυναικών για αποτελεσματική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, και
  • Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα απαραίτητα συστατικά της Φροντίδας της Μητρότητας με Σεβασμό, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και διαμόρφωση ενημερωμένων επιλογών για μια θετική εμπειρία εγκυμοσύνης και τοκετού.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

Επικοινωνία: respect@birthforward.com

Συντονιστής έργου:

Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΤΕΠΑΚ, www.cut.ac.cy/faculties/hsc/nur

Εταίροι:

Birth Forward (Κύπρος),  www.birthforward.com/

RODA – Parents in Action (Κροατία),  www.roda.hr/en/

University of Genoa, Faculty of Medicine and Surgery, UNIGE, https://unige.it/

Συνεργαζόμενοι φορείς:

ΟΣΑΚ – Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου,  https://cypatient.org/

MIGS – Mediterranean Institute of Gender Studies, https://medinstgenderstudies.org/

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος CERV 2021-2027 «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες».

www.cut.ac.cy | Τηλ.: +357 2500 2409 | Ηλ. ∆ιεύθυνση: PublicRelations@cut.ac.cy

Facebook: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Twitter: CyprusUniversityTech @CyUniTech

Instagram: cyprusuniversitytechnology | YouTube: Cyprus University Technology