Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ανοιχτών Διαβουλεύσεων με τους Νέους στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος


Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουλίου στο κτήριο διοίκησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, νέοι και νέες της υπαίθρου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις πεδινές και ορεινές περιοχές, ενώπιον του Υπουργού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Καδή και του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας κ. Αλαμπρίτη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και να συζητήσουν με τον Υπουργό και τον Πρόεδρο του ΟΝΕΚ, θέματα που τους προβληματίζουν, όπως η ανάγκη κατάρτισης και συνεργασίας,  η παροχή διευκολύνσεων και η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων για τους νέους της υπαίθρου. Η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου, μέσω της στήριξης των νέων γεωργών και την παροχή κινήτρων σε νέους της περιοχής, αποτέλεσε επίσης ένα από τα κύρια σημεία της συζήτησης.

Ο διάλογος με τους νέους αποτελεί βασική αρχή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία που συντονίζει ο ΟΝΕΚ, στο πλαίσιο της οποίας οι νέοι έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και τη βελτίωση των πολιτικών που τους ενδιαφέρουν και τους αφορούν. Στόχος του Οργανισμού Νεολαίας είναι η εδραίωση της συμμετοχικής αυτής διαδικασίας σε όλους τους τομείς πολιτικής που αφορούν τους νέους. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΟΝΕΚ, στο πλαίσιο της ήδη στενής συνεργασίας με τους διάφορους φορείς του Κράτους, θα συνεχίσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους νέους.