Νέες δράσεις ύψους €5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας από το EIT Manufacturing RIS


Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομίας (RIS) του Τομέα Μεταποίησης (EIT Manufacturing) στοχεύει στη στήριξη καινοτόμων οργανισμών μέσα από οικονομική στήριξη και ευκαιρίες δικτύωσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Το πρόγραμμα καλύπτει και τους τρεις άξονες του Τριγώνου της Γνώσης του ΕΙΤ, την καινοτομία, την εκπαίδευση και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, όχι μόνο για την ενίσχυση της ικανότητας για καινοτομία, αλλά και για τη διασφάλιση ειδικευμένου μελλοντικού εργατικού δυναμικού και της μεταφοράς γνώσης σε χώρες με χαμηλές ή μέτριες επιδόσεις καινοτομίας.

Το πρόγραμμα RIS 2021 του Τομέα Μεταποίησης EIT Manufacturing έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει άτομα, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των νεοφυών επιχειρήσεων, των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, των εταιρειών, των οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας (RTOs), και των Πανεπιστημίων να συμβάλλουν στο οικοσύστημα της καινοτομίας της Ευρώπης με νέες λύσεις και ιδέες για τη μεταποιητική βιομηχανία που προέρχονται από επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», οι οποίες έχουν χαμηλές ή μέτριες επιδόσεις καινοτομίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας. Το EIT Manufacturing είναι μια κοινότητα καινοτομίας που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), ένας ανεξάρτητος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομίας του ΕΙΤ είναι ένα τομέας προτεραιότητας του ΕΙΤ, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στοχευμένη υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα χωρών και περιφερειών της Ευρώπης, μέσα από την ενίσχυση της ικανότητα τους για καινοτομία, την τόνωση του ταλέντου και την ένταξή τους στις δραστηριότητες του ΕΙΤ. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε εξασφαλίσει τη συμμετοχή επιπρόσθετων φορέων υψηλού δυναμικού και περιφερειακών φορέων από τη μεταποιητική βιομηχανία, στο μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας της Ευρώπης και τη συμβολή τους στην παροχή περισσότερης καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Luke Incorvaja, Υπεύθυνος Στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

«Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Περιφερειακού Προγράμματος Καινοτομίας του ΕΙΤ είναι σημαντικό για το EIT Manufacturing και για την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία στο σύνολο της. Πολλοί γνωστοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές, συχνά παγκόσμιοι ηγέτες της αγοράς, εξαρτώνται από προμηθευτές, υπεργολάβους και παρόχους λύσεων που βασίζονται σε αυτές τις χώρες», δήλωσε ο Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργούλιας, Διευθυντής του Περιφερειακού Προγράμματος Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ στον Τομέα Μεταποίησης – EIT Manufacturing.

Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί παγκόσμιο πυλώνα για ευημερία και είναι απαραίτητη για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Ευρώπης. Περισσότερες από 2 εκατομμύρια κατασκευαστικές εταιρείες παρέχουν πάνω από 32 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι σημαντική για τη διατήρηση μιας υγιούς ευρωπαϊκής οικονομίας και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2021, με προϋπολογισμό ύψους περίπου €5 εκατομμυρίων ευρώ, μια σειρά από δραστηριότητες του EIT Manufacturing RIS θα πραγματοποιηθεί σε 18 επιλέξιμες χώρες. Αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες του Τριγώνου της Γνώσης του ΕΙΤ: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή μαθητών για τη διασφάλιση ενός μελλοντικού εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, και προγράμματα Διδασκαλίας και Μάθησης για τη μεταφορά γνώσεων και την μείωση του χάσματος μεταξύ της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου. Δραστηριότητες καινοτομίας για την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων που προέρχονται από επιλέξιμες χώρες, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και Δραστηριότητες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων για την τοπική υποστήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Ανοικτή Πρόσκληση του 2021

Το 2021, υπάρχουν ενδεικτικά τέσσερις πρωτοβουλίες από το χαρτοφυλάκιο RIS του EIT Manufacturing, όπου οι πιθανοί αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο παρόν στάδιο ή στο εγγύς μέλλον: EIT Jumpstarter, Εξέλιξη των ερευνητικών ευρημάτων στη μεταποιητική βιομηχανία (Evolution of research results in manufacturing), Ηγέτες (Leaders), και διαγωνισμός BoostUp! RIS. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ευκαιρίες αλλά και όλες τις μελλοντικές του Προγράμματος RIS Manufacturing, στην ιστοσελίδα του EIT Manufacturing.

Το EIT Jumpstarter στοχεύει σε άτομα / ομάδες από χώρες του EIT RIS που έχουν καινοτόμες ιδέες αλλά χρειάζονται βοήθεια για να τις μετατρέψουν σε επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα παρέχει καθοδήγηση και τεχνογνωσία από τους καλύτερους εμπειρογνώμονες του κλάδου, για την επικύρωση καινοτόμων ιδεών και τη βοήθεια στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου βασισμένου σε αυτές. Άτομα με καινοτόμες ιδέες μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 30 Απριλίου. Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα υπάρξουν αρκετές συνεδρίες εκπαίδευσης και καθοδήγησης για τις επιλεγμένες ομάδες.

Για τις ΜΜΕ, τα πανεπιστήμια και τους RTO που θα ήθελαν να λανσάρουν τα καινοτόμα εγχειρήματα τους στην αγορά, το EIT Manufacturing δημιούργησε την Εξέλιξη των ερευνητικών ευρημάτων στη μεταποιητική βιομηχανία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιτάχυνση της κυκλοφορίας στην αγορά των καινοτόμων εγχειρημάτων μέσα από τη δικτύωση και την οικονομική στήριξη για τη δημιουργία ενός εμπορεύσιμου προϊόντος ή υπηρεσίας. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, επιλεγμένες ομάδες θα πρέπει να ολοκληρώσουν το πρωτότυπο τους και να το υποβάλουν για δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.

Ομάδες ή εταιρείες από επιλέξιμες χώρες του EIT RIS καλούνται επίσης να υποβάλουν τις καινοτόμες προτάσεις τους και να συμμετάσχουν στο BoostUp! RIS 2021. Η εκδήλωση παρουσιάζει πρωτοποριακές καινοτομίες και τεχνολογίες μεταποίησης στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός είναι μέρος του Manufacturing Days που τροφοδοτείται από το EIT Manufacturing στο ViennaUP’21, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ για νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Μαΐου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι φιναλίστ του διαγωνισμού επιχειρηματικής ιδέας BoostUp! RIS 2021 θα παρουσιάσουν τις ιδέες και τις λύσεις τους συμμετέχοντας σε διαγωνισμό για χρηματικά βραβεία και ειδικά πακέτα υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται από την ομάδα του EIT Manufacturing Business Creation. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BoostUp! RIS 2021 εδώ.

Ισχυρό ιστορικό επιδόσεων το 2020

Το 2020, το EIT Manufacturing εξασφάλισε μεγάλη επιτυχία μέσω των δραστηριοτήτων RIS σε διάφορες χώρες RIS. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επτά εταίροι του EIT Manufacturing από πέντε χώρες RIS περιέλαβαν περισσότερους από 1,500 μαθητές γυμνασίου σε διαδικτυακά σεμινάρια ρομποτικής και ψηφιοποίησης, τα οποία τους μαθαίνουν πώς η μεταποιητική βιομηχανία μπορεί να είναι μια ελκυστική μελλοντική σταδιοδρομία για αυτούς. Περισσότερα από 1,000 άτομα συμμετείχαν σε δραστηριότητες EIT RIS σε όλη την Ευρώπη και διοργανώθηκαν 50 εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε πολλές χώρες RIS από τα 13 EIT Manufacturing RIS Κέντρα.

Σε δραστηριότητες που συγκεντρώνουν τους ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς κλάδους, πραγματοποιήθηκαν οκτώ Προγράμματα Διδασκαλίας (Teaching Factory Projects) και έξι Προγράμματα Εκμάθησης (Learning Factory Projects) με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 οργανισμών από χώρες του ΕΙΤ RIS όπου φοιτητές, ερευνητές και μηχανικοί από μεταποιητικές εταιρείες συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν δεξιότητες και να συν-δημιουργήσουν λύσεις σε προκλήσεις που αφορούν τη βιομηχανική κατασκευή.

Στο πλαίσιο μιας άλλης δραστηριότητας EIT RIS το 2020, οι εταίροι του EIT Manufacturing  πραγματοποίησαν ανοικτά καλέσματα σε εταιρείες σε χώρες του EIT RIS που χρειάζονταν υποστήριξη στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Συνολικά, χάρη σε αυτό το εγχείρημα του RIS, 22 εταιρείες από εννέα χώρες του EIT RIS έχουν πλέον καλύτερη κατανόηση του επίπεδου ωριμότητάς τους για την ψηφιοποίηση και επίσης είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν ποιο είναι το πιο σημαντικό επόμενο βήμα τους για τη ψηφιοποίηση μέσα από ad hoc διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες.

Ακόμα μια επιτυχία σημειώθηκε την άνοιξη του 2020, όταν, κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19, η ερευνητική ομάδα του Τσεχικού Ινστιτούτου Πληροφορικής, Ρομποτικής και Κινητικής   (CIIRC CTU) στο Τσεχικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο στην Πράγα ανέπτυξε και πιστοποίησε τη προστατευτική μάσκα RP95, κατασκευασμένη μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης που παρέχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Σε συνεργασία με την νεοσύστατη εταιρεία TRIX Connections και μέσω μιας οικονομικής συνεισφοράς μέσα στα πλαίσια της δραστηριότητας του EIT Manufacturing RIS DigTrafoRIS, η μάσκα έχει ενισχυθεί με μια εφαρμογή κινητού σάρωσης προσώπου που επιτρέπει μια εξατομικευμένη επιλογή από εφαρμογές της μάσκας στο πρόσωπο για να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη.

«Το EIT Manufacturing RIS είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που υποστηρίζει το τοπικό οικοσύστημα της μεταποιητικής βιομηχανίας για ενίσχυση των δυνατοτήτων του στην καινοτομία και για τη προώθηση της μεταφοράς γνώσεων στη τεχνολογία», δήλωσε ο κ. Petr Samanek, εκπρόσωπος του EIT Manufacturing Hub στην Τσεχική Δημοκρατία.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eitmanufacturing.eu  

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί μέσω της ενθάρρυνσης εξεύρεσης λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις και της επιμόρφωσης μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Το ΕΙΤ είναι ένας φορέας της ΕΕ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανάπτυξη δυναμικών πανευρωπαϊκών συνεργασιών – EIT Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας – μεταξύ κορυφαίων εταιρειών, ερευνητικών εργαστηριών και πανεπιστημίων.

Το EIT Manufacturing (Μεταποίηση) υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία από τις οκτώ κοινότητες καινοτομίας εντός του EIT. Οι άλλες επτά, συμπεριλαμβάνουν το EIT Climate-KIC (Κλίμα), το EIT Digital (Ψηφιοποίηση), το EIT Food (Τρόφιμα), το EIT Health (Υγεία), το EIT InnoEnergy (Βιώσιμη Ενέργεια), το EIT Raw Materials (Πρώτες Ύλες) και το EIT Urban Mobility (Αστική κινητικότητα). Ο κύριος στόχος του EIT Manufacturing είναι να συγκεντρώσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ που συνδέονται με τον μεταποιητικό τομέα, σε καινοτόμα οικοσυστήματα που προσθέτουν μοναδική αξία στα ευρωπαϊκά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και προωθούν τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης μεταποιητικής βιομηχανίας. Το EIT Manufacturing συγκεντρώνει περισσότερους από 65 οργανισμούς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις), όπως για παράδειγμα: Atos, Avio Aero, CEA – Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Chalmers, Comau, Τσεχικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο στην Πράγα, ESI Group, Festo, Fives Group, Fraunhofer Gesellschaft, INESC TEC, Ινστιτούτο Jozef Stefan, Magna, MONDRAGON, το Πολυτεχνείο του Μιλάνο (Politecnico di Milano), PRIMA, P&G, Sandvik Machining Solutions, TU Darmstadt, voestalpine High Performance Metals, Volkswagen, Volvo Group, VTT, Whirlpool.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομίας (EIT RIS) έχει σχεδιαστεί για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες «Ορίζοντας 2020» στην Ευρώπη που έχουν χαμηλές και μέτριες επιδόσεις  καινοτομίας (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας) και όπου οι Κοινότητες Καινοτομίας έχουν λίγους ή καθόλου εταίρους. Στρατηγικά, το πρόγραμμα είναι μια επιπρόσθετη συνεισφορά σε αυτές τις χώρες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση τους στις Κοινότητες Καινοτομίας του ΕΙΤ. Το EIT RIS εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής στοχευμένης υποστήριξης σε άτομα και οντότητες από επιλέξιμες χώρες του EIT RIS για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες KIC  (καινοτόμος δράση για το κλίμα) και να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες και τα προγράμματα KIC.

EIT Manufacturing — Κάνουμε την Καινοτομία Πράξη! 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Για πληροφορίες τύπου: Email: g.anastasiou@prpartners.com.cy / 22208330 

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το  EIT Manufacturing RIS: ris@eitmanufacturing.eu 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eitmanufacturing.eu