Η LIDL ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


Η Lidl Κύπρου υπέγραψε τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών περί Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs), την παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση των γυναικών.

Με αυτήν την κίνηση, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να προάγει την ισότητα τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της. Η εταιρία είναι πεπεισμένη: Οι ίσες ευκαιρίες και η διαφορετικότητα αποτελούν κύριες συνιστώσες μιας μακροχρόνιας επιχειρησιακής επιτυχίας.

Με τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζεται η επιθυμία της να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των γυναικών στην εργασία, την οποία η Lidl τοποθετεί τόσο στις εταιρικές αρχές της, όσο και στον κώδικα δεοντολογίας της. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://corporate.lidl.com.cy/el/sustainability.

Οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών καθιερώθηκαν το 2010 από τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN WOMEN) και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση και ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις.

Οι ακόλουθες επτά αρχές αποσκοπούν στο να προσφέρουν καθοδήγηση στις επιχειρήσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών:

  1. Ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια
  2. Σεβασμός και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου
  3. Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών
  4. Προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών
  5. Υιοθέτηση επιχειρηματικών πλάνων και πρακτικών τροφοδοσίας, εμπορίας και προώθησης αγαθών με τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθμίζεται και να ισχυροποιείται η θέση των γυναικών
  6. Προώθηση της ισότητας μέσω ανάλογων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο
  7. Αξιολόγηση και λογοδοσία για τα βήματα προόδου υπέρ της ισότητας των φύλων.

Οι αρχές προέρχονται από την επιχειρηματική πρακτική και αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων αναφορικά με την προσαρμογή υφιστάμενων ή την εισαγωγή νέων και αναγκαίων κανονισμών και προγραμμάτων για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Ίσες ευκαιρίες για όλους – συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε ήδη χαράξει

Η Lidl έχει ήδη εφαρμόσει τη συντριπτική πλειονότητα των βασικών κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στα WEPs και συνεχίζει να τις αναπτύσσει ως προτεραιότητα στη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα. Αυτήν τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων της Lidl σε όλες τις εταιρικές βαθμίδες είναι γυναίκες.

Στη Lidl προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας για όλους τους εργαζομένους. Η ενιαία μισθολογική δομή βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η επαγγελματική εμπειρία, οι εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Η εταιρία προσφέρει επίσης ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Ένας επιπλέον στόχος της Lidl είναι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις σε μεσαία και ανώτερα διοικητικά επίπεδα. Μια ιδιαίτερη πρόκληση που προκύπτει είναι η ισορροπία μεταξύ οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων – τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Για αυτόν τον λόγο η Lidl λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για οργανωτικές λύσεις σχετικά με την εγκυμοσύνη, τη μητρότητα και τη γονική άδεια.

Για τη διασφάλιση φιλικού προς τους εργαζομένους και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος η εταιρία έχει ορίσει άτομα εμπιστοσύνης για όλους τους εργαζομένους. Πρόκειται για ανεξάρτητα και αμερόληπτα πρόσωπα επαφής, που μπορούν να προσεγγίσουν οι εργαζόμενοι, τόσο για γενικά θέματα απασχόλησης προσωπικού, όσο και για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που σχετίζονται με θέματα διαφορετικότητας και ισότητας των φύλων.

Επιπρόσθετα των εσωτερικών μέτρων, η Lidl απαιτεί ίσες ευκαιρίες και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες της.  Στο πλαίσιο αυτό δημοσίευσε στην εταιρική της ιστοσελίδα μία εκτενή ανάλυση της θέσης της σχετικά με την «Εταιρική δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος κατά την αγορά εμπορευμάτων». Εκεί δηλώνεται σαφώς πως η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες θεωρούνται βασικά στοιχεία για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://corporate.lidl.com.cy/el/sustainability/position-papers