Ετοιμασία Καταλόγου Ζητημάτων από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο εξέτασης της πορείας υλοποίησης των Διεθνών Συμβάσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη χώρα μας


Η Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία καλεί τις Οργανώσεις και τα άτομα με αναπηρίες να υποβάλουν τις απόψεις τους όσον αφορά την υλοποίηση των ατομικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα μας, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία της συνεισφοράς του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες για την κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα αυτά των ατόμων με αναπηρίες, επιπρόσθετα προς την ένταξη τους στο μηχανισμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Η Έκθεση της Παγκύπριας Συμμαχίας για την Αναπηρία υποβάλλεται με την ευκαιρία της από μέρους της Επιτροπής ετοιμασίας Καταλόγου Ζητημάτων πριν από την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της εξέτασης της υλοποίησης στην πράξη από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Η έκθεση του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες θα αποτελέσει ένα εμπιστευτικό έγγραφο είκοσι (20) σελίδων που θα καταπιάνεται με την πορεία υλοποίησης των δικαιωμάτων τους στους ακόλουθους ένδεκα (11) τομείς:

1. Μη διάκριση: πλαίσιο καταπολέμησης των διακρίσεων, διακρίσεις που πλήττουν ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες ή συγκεκριμένες πτυχές της ζωής τους (για παράδειγμα στην εργασία, διατομεακές διακρίσεις μεταναστών και προσφύγων κ.λπ.).

2. Ισότητα γυναικών και ανδρών: νομοθεσίες υπέρ των γυναικών, δράσεις ενάντια στις διακρίσεις και τα στερεότυπα, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, βία και κακομεταχείριση.

3. Προστασία των παιδιών: συλλογή δεδομένων, οποιαδήποτε μορφή βίας ή κακομεταχείριση, παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχιας, πρόσβαση στην εκπαίδευση.

4. Ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου: τερματισμός της κηδεμόνευσης, υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

5. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη: προσβάσιμο υλικό και υπηρεσίες.

6. Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου: απαγόρευση μορφών ακούσιου περιορισμού/κράτησης ή/και θεραπείας.

7. Ελευθερία από εκμετάλλευση, βία και κακοποίηση: εντοπισμός, πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής βίας.

8. Προστασία της ακεραιότητας του ατόμου: κατάργηση όλων των μορφών κηδεμονίας.

9. Ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην κοινότητα: αποϊδρυματοποίηση, χρηματοδότηση υπηρεσιών και τεχνικών μέσων, θεσμός προσωπικού βοηθού.

10. Ελευθερία της έκφρασης: εκπαίδευση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, ανάπτυξη και προώθηση προοδευτικών και εναλλακτικών τρόπων προσβάσιμης επικοινωνίας.

11. Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή: στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετοχή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Παράκληση μας είναι όπως σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ζητήματα ή ερωτήσεις τις οποίες επιθυμείτε όπως η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιλάβει στον Κατάλογο Ζητημάτων που θα θέσει στη χώρα μας παρακαλείστε όπως υποβάλετε ηλεκτρονικά τις εισηγήσεις σας το συντομότερο και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 6 Μαΐου, 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ccod-kysoa@cytanet.com.cy.

Όλες οι εισηγήσεις θα τύχουν χειρισμού με πλήρη εμπιστευτικότητα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22318465 ή 22311602

Από την Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία