«Είναι θέμα καρδιάς…»

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος σε νέο πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα για την υγεία των παιδιών, με ανάδοχο φορέα το Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί».

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Παιδιατρικής «Το Παιδί» στη Λευκωσία,  σε συνεργασία με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, και άλλους φορείς σε Κύπρο και  Ελλάδα, αναλαμβάνει την υλοποίηση του πρωτοποριακό ερευνητικού προγράμματος με τίτλο Its a matter of the heart: Developmental and Emotional Adjustment Risks in young children with Congenital Heart Disease (ακρωνύμιο “CHD-DEAR”; Project: POST-DOC/0916/0257), κατά την ελληνική απόδοση «Είναι θέμα καρδιάς: Αναπτυξιακοί παράγοντες ρίσκου και συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες». Το Πρόγραμμα έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση ύψους €119.967 από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού Προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» της δέσμης «RESTART» του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και του Πυλώνα ΙΙ: «Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ».

Το καινοτόμο Έργο, θα συνεισφέρει σημαντικά στο διεθνή χώρο των νευροαναπτυξιακών και οργανικών διαταραχών, αφού στοχεύει να διερευνήσει την ανάπτυξη και τη συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά με ήπια και σοβαρή Συγγενή Καρδιοπάθεια, ηλικίας μεταξύ 2-5 ετών.

Πρωτεύων στόχος του Έργου, είναι να εξετάσει παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των παιδιών, όπως πιθανούς οργανικούς παράγοντες που πηγάζουν από τις συγγενείς καρδιοπάθειες σε συνδυασμό με αναπτυξιακούς παράγοντες και το πλαίσιο ανατροφής των παιδιών (γονικό άγχος και ποιότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ του γονέα και του παιδιού).

Επιπρόσθετα, το έργο συνεισφέρει άμεσα και σε τοπικό επίπεδο με τη στάθμιση του πρώτου εργαλείου ανίχνευσης αναπτυξιακών δυσκολιών στον κυπριακό πληθυσμό και συγκεκριμένα σε υγιή παιδιά και παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες. Τα παιδιά που θα συμμετέχουν εθελοντικά θα έχουν άμεσο όφελος, αφού θα τους παρέχεται δωρεάν αξιολόγηση, η οποία δεν θα ήταν διαθέσιμη χωρίς την υλοποίηση του εν λόγω Έργου.

Απώτερος στόχος είναι η εφαρμογή της γνώσης  που θα παραχθεί, για τον έγκαιρο εντοπισμό των αναπτυξιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στα παιδιά με καρδιοπάθειες. Τα αποτελέσματα του Έργου θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας, για προληπτική φροντίδα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα έχουν σημαντική ερευνητική συνεισφορά στην επιστημονική κοινότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.